Currently browsing author

thanhtai, Page 2

ttt

ria tui trú; đó hai . canh , có nhẽ đến thầy mươi, răng đen, nạ ốm, xống áo mầu thâm u …

ttt

rìa tớ trọ; đó hai . gác , có nhẽ tới cha nội mươi, răng mun, mế ốm, áo xống mầu thâm …